Kate Bayram

Teacher – English

Pou Arahi Leader Year 11